Senior Management  

Li Zhuoxian          Chairman

Huang Zhenhai    Director,General Manager

Li Kaisheng          Secretary of Committee for Discipline Inspection

Li Yanxu               Director,Chairman of the Labor Union

Gao Shiqiang       Director,Deputy General Manager

Li Mingliang        Director, Deputy General Manager

Xu ping                Deputy General Manager

Yang Xinli            Deputy General Manager

Yao Jiheng           Deputy General Manager,

                            General Manager of Guangdong Electric Power Development Co., Ltd.